Kệ rổ mì

  Liên hệ

  Kích thước kệ rổ mì đơn

  • Kệ đơn 0.9 x 1.2m, 1 mâm đáy + 4 rổ    
  • Kệ đơn 1.2 x 1.2m, 1 mâm đáy + 4 rổ 
  • Kệ đơn 0.9 x 1.5m, 1 mâm đáy + 4 rổ 
  • Kệ đơn 1.2 x 1.5m, 1 mâm đáy + 4 rổ 
  • Kệ đơn 0.9 x 1.8m, 1 mâm đáy + 5 rổ 
  • Kệ đơn 1.2 x 1.8m, 1 mâm đáy + 5 rổ 

  Kích thước kệ rổ mì đôi

  • Kệ đơn 0.9 x 1.2m, 1 mâm đáy + 8 rổ 
  • Kệ đơn 1.2 x 1.2m, 1 mâm đáy + 8 rổ 
  • Kệ đơn 0.9 x 1.5m, 1 mâm đáy + 8 rổ
  • Kệ đơn 1.2 x 1.5m, 1 mâm đáy + 8 rổ 
  • Kệ đơn 0.9 x 1.8m, 1 mâm đáy + 10 rổ 
  • Kệ đơn 1.2 x 1.8m, 1 mâm đáy + 10 rổ