security magnetic gate

Security magnetic gate is an electronic anti-theft magnetic port abbreviated as EAS hay magnetic gate . This is a technological solution that prevents theft in supermarkets, retail stores, libraries … The security magnetic gate works when the stamp is attached to the product. Cổng từ an ninh là một cổng từ chống trộm điện tử được viết tắt là EAS. Đây là một giải pháp công nghệ giúp chống trộm trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, thư viện … Cổng từ an ninh hoạt động khi tem được gắn vào sản phẩm. 

There are two types of word stamps, including hard and soft word stamps. (Có hai loại tem từ, bao gồm tem từ cứng và mềm.)

Hard Word Stamps
Hard Word Stamps
Stamps From Soft
Stamps From Soft

For soft magnetic stamps, they are demagnetized by the magnetic stripping eliminator for soft stamps ( Đối với tem từ mềm, chúng được khử từ bởi bộ khử từ tính cho tem mềm ), Hard magnetic stamps, employees must remove magnetic stamps using a hard magnetic stripper ( Tem từ cứng, nhân viên phải loại bỏ tem từ bằng cách sử dụng bộ tháo từ cứng ) When the customer pays, wants to bring it out to the store. ( Khi khách hàng trả tiền, muốn mang nó ra cửa hàng. )

Hard magnetic stamps are magnetic stamps made from hard plastic attached to the product. To remove stamps from the product, a stamp removal kit is required. Hard magnetic stamps can be reused many times. ( Tem từ cứng là tem từ được làm từ nhựa cứng gắn vào sản phẩm. Để loại bỏ tem khỏi sản phẩm, cần có bộ dụng cụ gỡ tem. Tem từ cứng có thể được tái sử dụng nhiều lần. )

Soft magnetic stamps are stamps affixed on products, to remove soft magnetic stamps by stamp removal machines. Soft magnetic stamps used only once. ( Tem từ mềm là tem dán trên sản phẩm, để loại bỏ tem từ mềm bằng máy loại bỏ tem. Tem từ mềm chỉ sử dụng một lần. )

In both hard and soft magnetic stamps, there are electronic chips, when going through the coverage of the security magnetic gate, it will be detected causing a cry. Therefore, if anyone intends to cheat or steal goods will be detected. ( Trong cả tem từ cứng và mềm, đều có chip điện tử, khi đi qua vùng phủ sóng của cổng từ an ninh, nó sẽ bị phát hiện gây ra tiếng kêu. Do đó, nếu ai có ý định lừa đảo hoặc ăn cắp hàng hóa sẽ bị phát hiện. )

At the entrance of shops, supermarkets … we will install the security magnetic gate system. The magnetic gate will detect if the magnetic stamp has not been removed. When the magnetic gate is detected, it will alert and emit a sound for the clerk to know ( Tại lối vào của các cửa hàng, siêu thị … chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống cổng từ an ninh. Cổng từ sẽ phát hiện nếu tem từ chưa được gỡ bỏ. Khi cổng từ được phát hiện, nó sẽ cảnh báo và phát ra âm thanh để nhân viên bán hàng biết )

Working principle of security gate 

Security magnetic gate has the principle of operation is quite simple, it consists of 2 wings, 1 receiver and 1 transmitter. 2 security doors are installed at the entrance of the store. The security magnetic gate system is connected to the power source of 24V through a 220V connection transformer suitable for electricity in Vietnam. ( Cổng từ an ninh có nguyên tắc hoạt động khá đơn giản, bao gồm 2 cánh, 1 máy thu và 1 máy phát. 2 cửa an ninh được lắp đặt ở lối vào của cửa hàng. Hệ thống cổng từ an ninh được kết nối với nguồn điện 24V thông qua một biến áp kết nối 220 V phù hợp với điện tại Việt Nam. ) The security magnetic gate operates when a magnetic stamp is attached to the product passing through the magnetic gate. ( Cổng từ an ninh hoạt động khi một tem từ được gắn vào sản phẩm đi qua cổng từ.)

In case the magnetic stamp is attached to the product when going through the security magnetic gate but has not been demagnetized or removed from the magnetic stamp, the sound will be emitted from the magnetic gate with signal light. ( Trong trường hợp tem từ được gắn vào sản phẩm khi đi qua cổng từ an ninh nhưng chưa được khử từ hoặc loại bỏ khỏi tem từ, âm thanh sẽ được phát ra từ cổng từ có đèn tín hiệu. )

In case the magnetic stamp on the product has been removed, when the customer brings the product through the magnetic gate there will be no problem, proving that the customer has paid in full. ( Trong trường hợp tem từ trên sản phẩm đã bị gỡ bỏ, khi khách hàng mang sản phẩm qua cổng từ sẽ không có vấn đề gì, chứng tỏ rằng khách hàng đã thanh toán đầy đủ.)

Gate sorting from supermarkets

Gate from RF technology ( Cổng từ công nghệ RF )

Historically, RF (Radio Frequency) is considered more reasonable to install and is commonly used by retailers that use RF frequency stamps including hard or soft magnetic stamps with common frequencies. especially 8.2 MHz. ( Trong lịch sử, RF (Tần số vô tuyến) được coi là hợp lý hơn để cài đặt và thường được sử dụng bởi các nhà bán lẻ sử dụng tem tần số RF bao gồm tem từ cứng hoặc mềm với tần số phổ biến. đặc biệt là 8.2 MHz. )

Security Magnetic Gate Rf
Security Magnetic Gate Rf

The RF technology magnetic gate has an operating frequency of 8.2 MHz, using two wings including a signal receiver and a signal generator. ( Cổng từ công nghệ RF có tần số hoạt động là 8.2 MHz, sử dụng hai cánh bao gồm bộ thu tín hiệu và bộ tạo tín hiệu. )

The distance between two magnetic ports is from 0.9m to 1.4m In Vietnam, due to the relatively strict installation standards for good alarm ports when taking stamps out of ports ( Khoảng cách giữa hai cổng từ là từ 0,9m đến 1,4m Tại Việt Nam, do các tiêu chuẩn lắp đặt tương đối nghiêm ngặt đối với các cổng báo động tốt khi lấy tem ra khỏi cổng )

RF security magnetic gate allows use on goods that do not contain metal, silver, magnetic components. When installing RF magnetic ports, keep away from metal, electrical and electronic objects. ( Cổng từ an ninh RF cho phép sử dụng trên các hàng hóa không chứa các thành phần kim loại, bạc, từ tính. Khi lắp đặt cổng từ RF, tránh xa các vật kim loại, điện và điện tử. )

Application of the gate from RF: fashion shops, small and medium grocery stores, fashion trade centers ( Ứng dụng của cổng từ RF: cửa hàng thời trang, cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ, trung tâm thương mại thời trang )

Gate from AM security ( Cổng từ an ninh AM )

Try the port from Am pentech

AM security magnetic gate provides wide detection range and less interference from outside environment. This makes the installation of magnetic ports easy and can be installed from any location at the entrance of shops or supermarkets. AM gate can operate on or near metals that other technologies do not have. ( Cổng từ an ninh AM cung cấp phạm vi phát hiện rộng và ít nhiễu từ môi trường bên ngoài. Điều này làm cho việc lắp đặt cổng từ dễ dàng và có thể được cài đặt từ bất kỳ vị trí nào ở lối vào của các cửa hàng hoặc siêu thị. Cổng AM có thể hoạt động trên hoặc gần các kim loại mà các công nghệ khác không có. )

The AM magnetic port has an operating frequency of 58 MHz, using a transmitter and a receiver, controlled by a separate controller. The distance between the two gates from security is more than 1m2 to 2m ( Cổng từ AM có tần số hoạt động 58 MHz, sử dụng máy phát và máy thu, được điều khiển bởi bộ điều khiển riêng. Khoảng cách giữa hai cổng từ an ninh là hơn 1m2 đến 2m )

AM security gate is suitable for almost all kinds of goods from pharmaceuticals, cosmetics to electronics, metals … Therefore, AM technology gate is widely used in supermarkets, stores and centers. commercial, large and small, high jamming areas ( Cổng bảo mật AM phù hợp với hầu hết các loại hàng hóa từ dược phẩm, mỹ phẩm đến điện tử, kim loại … Do đó, cổng công nghệ AM được sử dụng rộng rãi trong các siêu thị, cửa hàng và trung tâm. thương mại, lớn và nhỏ, khu vực gây nhiễu cao )
In addition, there is a security gateway RFID solution – Short for Radio Frequency Identification by radio wave identification, used in many fields such as human resource management system, goods management system to the supermarket. However, due to the relatively high investment cost, it is less commonly used in Vietnam. ( Ngoài ra, còn có một giải pháp RFID cổng bảo mật – Viết tắt của Nhận dạng tần số vô tuyến bằng nhận dạng sóng vô tuyến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý hàng hóa đến siêu thị. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư tương đối cao nên ít được sử dụng ở Việt Nam. )

Gate from EM bookstore library ( Cổng từ thư viện nhà sách EM )

EM magnetic gate With frequencies from 10,000 to 100,000 Hz specialized for libraries and bookstores. With such high frequency, magnetic stamps are used mainly as soft magnetic stamps.
Can download used repeatedly. The initial investment cost is high, but the port usage time is long and the time for stamp reuse is many times. ( Cổng từ EM Với tần số từ 10.000 đến 100.000 Hz chuyên dùng cho thư viện và nhà sách. Với tần số cao như vậy, tem từ được sử dụng chủ yếu làm tem từ mềm. Có thể tải về sử dụng nhiều lần. Chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng thời gian sử dụng cổng dài và thời gian sử dụng lại tem nhiều lần. )
Security Magnetic Gate Em
Security Magnetic Gate Em
Application: EM magnetic gate dedicated to bookstores and school libraries. ( Ứng dụng: Cổng từ EM dành riêng cho các nhà sách và thư viện trường học. )

” PENTECH SỰ LỰA CHỌN ĐÁNG TIN “

Thông tin liên hệ mua cổng từ an ninh tại Pentech Việt Nam

Công ty Pentech chuyên cung cấp và phân phối cổng từ an ninh uy tín tại Hồ Chí Minh, nhân tư vấn và lắp đặt miễn phí nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm Pentech.

Trụ sở chính : HCM: 55 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

  • CN1 : 393 Đường Nguyễn Huệ, Tx. Bình Long, T.Bình Phước
  • CN2 : 517 Thôn 6 Ql14, X.kiến Thành, Huyện ĐắkrLấp, T.Đắk Nông
  • CN3 : 194 Nguyễn Bính, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • CN4 : 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • HCM: 55 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
  • Hotline: 0973 038 172
  • Email: admin@pentech.vn
  • Fanpage : https://www.facebook.com/Pentech.vn
  • Youtube :  https://www.youtube.com/@congtuanninhpentech7526
  • Website: pentech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *